Вакансії

Вакансії

 

Станом на 19.02.2024 р. в Чернівецькому філософсько-правовому ліцеї № 2

 

вакансії відсутні


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Конференції Чернівецького 

філософсько-правового ліцею № 2 

Чернівецької міської ради 

протокол № 3 від 31.08.2022


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з працевлаштування педагогічних працівників до Чернівецького філософсько-правового ліцею № 2 Чернівецької міської ради

1. Загальні положення.

1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників у Чернівецькому філософсько-правовому ліцеї № 2 Чернівецької міської ради (далі - Ліцеї).

1.3. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі загальної середньої освіти.

1.4. Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у Ліцеї. *

1.5. Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

1.6. Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад заступників керівника та педпрацівників наказом по Ліцею створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.

1.7. До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники методичних об’єднань Ліцею відповідно до фаху вакансії.

* крім педагогічних працівників, які призначаються порядком переводу з одного закладу освіти до іншого; педагогічних працівників, які працюють в Ліцеї за сумісництвом; педагогічних працівників для організації індивідуального навчання з хворими учнями в домашніх умовах; педагогічних працівників, які були вивільнені в зв’язку із скороченням мережі класів; керівників гуртків»

2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії за необхідністю при наявності вакантних посад у Ліцеї.

2.2. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім заступника директора з господарської роботи).

2.3. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають вищу педагогічну освіту за відповідними ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістер, доктор філософії/мистецтва, доктор наук.

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

- публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Ліцею (в розділі «Вакансії»);

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

- проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс.

3.1. Ліцей публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Вакансії») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку його проведення.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- трудову книжку або її завірену у встановленому порядку копію ( за наявності);

- заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

- 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.;

- ксерокопії документів про освіту з додатками;

- копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України (у вигляді книжки), копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України (у вигляді ID-картки) та довідку про реєстрацію місця проживання.

4.2. За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (резюме, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

4.5. Особи, що виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в Ліцеї, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

4.6. Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

5. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.

5.1. Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.

5.2. Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.

5.3. На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у Ліцеї.

5.4. Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, Ліцей повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Вакансії»).

5.5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

5.6. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.7. У рішенні комісії обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.

5.8. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.

5.9. Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.

5.10. Рішення комісії може бути оскаржене шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови комісії протягом трьох днів після ознайомлення.